RYTMY + POHYB + SVĚTLO Impulsy futurismu v českém umění

29. října 2012

KDE: Výstavní síň Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni
KDY: 18. 10. 2012 – 13. 01. 2013

Otevírací doba
Úterý – Neděle od 10 do 18 hod.

Autor: Alena Pomajzlová / Kurátor: Petra Kočová

Komentované prohlídky
s autorkou výstavy se konají 14. listopadu 2012 v 17 hod. a 8. ledna 2013 v 17 hod.

Již od čtvrtku 18. října hostí Západočeská galerie v Plzni mimořádnou výstavu předních přestavitelů moderního umění 20. století. Je to zatím nejvýznamnější a nejnáročnější expozice pořádaná plzeňskou galerií v roce 2012, která potrvá téměř tři měsíce.

Její příprava trvala více než rok a diváci zde mohou zhlednout reprezentativní výběr z díla nejuznávanějších autorů, jejichž tvorba vznikala v prvních desetiletích 20. století. Výstava však nebyla náročná jen z časového hlediska. Roli sehrál i nesnadný výběr autorů splňujících téma výstavy a rovněž finance, z důvodu vysokých pojistných částek.

Hlavním tématem výstavy je, podle slov samotné autorky celé koncepce, snaha o zodpovězení doposud opomíjené otázky týkající se reakcí českého umění první poloviny 20. století na vlivy a myšlenky šířící se do naší země zejména z italského futurismu, který navazoval a do jisté míry se i inspiroval vývojem základních kubistických směrů. Proto také, pokud jde o české podmínky, nelze diskutovat přímo o čisté podobě futurismu vyplívajícího z Marinettiho manifestu, nýbrž se hovoří o formě kubofuturismu.

I když futuristé striktně odmítali tehdejší umělecké i kulturní hodnoty a distancovali se od jakékoliv tradice, tak do značné míry, v návaznosti na kubistické umění a na rychle se vyvíjející moderní společnost, iniciovali a rozšířili evropskou myšlenku zachycení a evokaci pohybu, rychlosti a dynamiky, která dílčím způsobem a v určitých podobách pronikla i do českého umění.

Expozice by tak měla divákovi zprostředkovat způsoby, jakými futurismus zasahoval do tvorby českých umělců a zároveň způsoby, jakými se umělci s těmito vlivy vyrovnali.

Výstava je koncipována jako přehled toho nejlepšího z české moderny první třetiny 20. století, zhruba v rozmezí let 1910 – 1930 a je rozčleněna do sedmi oddílů (Rytmus a čas, Pohyb jako námět, Barevné stupnice, Kinetismus a obrazy v pohybu, Kouzelné bubny a chronografie, Dynamické síly a simultánnost, Civilizační dynamismus), které tematicky nesou stopy základních futuristických tendencí.

Svým pojetím přesahuje celková expozice klasický výtvarný rámec a poukazuje zde i na jiné, techničtější způsoby zachycení pohybu jako jsou optické přístroje, chronofotografie, které se vizuálním zachycením pohybu zabývaly již v 19. století, přes abstraktní pojetí časového proudu v obrazech, plastikách a kresbách od počátku 20. století po dvacátá až třicátá léta, dynamická témata technické revoluce v podobě automobilů, až k využití světelných projekcí a filmů.

Výstava zahrnuje na 120 uměleckých exponátů zapůjčených z 25 muzeí, galerií, státních institucí, krajských a soukromých sbírek. Jsou zde prezentována díla více než třiceti českých autorů, mezi nimiž jsou jména jako František Kupka, Emil Filla, Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund, Vincenc Beneš, Antonín Procházka, Josef Šíma, Josef Čapek, Josef Váchal, Růžena Zátková, Zdeněk Pešánek a další.

Součástí výstavy je asi třísetstránkový katalog, který byl vydán ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae. Tato publikace obsahuje kromě odborných studií také podrobnou fotodokumentaci a téměř třista reprodukcí uměleckých děl.

Dále je účastníkům nabídnut doprovodný program, který zahrnuje přednášku Tomáše Pospiszyla na téma optických zařízení 19. a 20. století, a jak tyto vynálezy působily na vývoj umění. Přednáška se bude konat 19. prosince v 17 hod. O české malířce Růženě Zátkové pracující v podmínkách italského futurismu bude přednášet samotná autorka výstavy Alena Pomajzlová 10. ledna 2013 v 17 hod.